Prepravný poriadok

Prepravný poriadok
Directbus, s.r.o. je prevádzkovateľ cestnej dopravy, právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vo vložke číslo: 105375/B1, IČO: 47 031 662 a v zmysle zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je dopravcom.

1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu a cestovnú batožinu.

2. Prepravou podľa tohoto prepravného poriadku je premiestnenie osôb a ich batožiny.

3. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

4. Tento prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu.

2. Rozsah autobusovej dopravy

1. Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca príležitostnú autobusovú dopravu.

2. Dopravca výkonáva príležitostnú dopravu v súlade so zák. č. 56/2012.

3. Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami.

3. Zmluva o preprave osôb

1. V príležitostnej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

2. Zverejnený prepravný poriadok dopravcu je pre cestujúcich verejným návrhom dopravcu na uzatvorenie zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka.

3. Zmluvu o preprave osôb uzatvárajú dopravca a objednávateľ:

a) Podpísaním zmluvného dokumentu označeného ako „zmluva o preprave osôb“ alebo obdobným názvom, vyjadrujúcim obsahovo totožný právny úkon, v ktorom sú dohodnuté prípadné špecifické podmienky prepravy osôb odchylne od tohto prepravného poriadku; tento prepravný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy,

b) V príležitostnej doprave ďalej dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb na základe zaslania elektronickej objednávky objednávateľom dopravcovi a jej následným potvrdením dopravcom alebo zaplatením cestovného prevodom sumy za prepravu na bankový účet dopravcu alebo zakúpením prepravy cez objednávkový system na webovej stránke dopravcu.

4. Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.

5. Dopravca je oprávnený požadovať zálohu na vykonanie objednanej prepravy až do výšky 100 % predbežne kalkulovanej ceny za objednanú prepravu.

3. Odstupenie od zmluy

1. Zmluvu o preprave je možné zrušiť výlučne pred realizáciou prepravy osôb, a to dohodou medzi objednávateľom a dopravcom alebo odstúpením dopravcu alebo objednávateľa od prepravnej zmluvy v súlade s týmto článkom.

2. Dopravca je oprávnený písomne odstúpiť od prepravnej zmluvy, ak:

a) Objednávateľ ešte neuhradil zálohovú faktúru a bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok objednávateľa alebo objednávateľ vstúpil do likvidácie,
b) Objednávateľ uhradil zálohovú faktúru len čiastočne a zostatok zálohovej faktúry neuhradí ani na výzvu,
c) Dopravca nie je z objektívnych dôvodov, nezávislých na vôli dopravcu schopný v dohodnutý deň a čas poskytnúť dohodnutú prepravu,

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od prepravnej zmluvy, ak bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok dopravcu alebo dopravca vstúpil do likvidácie.

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť odôvodnené a druhej strane doručené na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri prostredníctvom poštového doručovateľa alebo iným vhodným spôsobom. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené dňom prevzatia doručovanej zásielky adresátom, a v prípade nedoručenia zásielky, dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom doručenia na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Za deň doručenia sa považuje deň odoslania emailovej správy.

5. V prípade nedoplatku je objednávateľ povinný dopravcovi doplatiť vzniknutý rozdiel najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného vo vyúčtovacej faktúre.

6. V prípade preplatku je dopravca povinný objednávateľovi vrátiť rozdiel najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného vo vyúčtovacej faktúre.

7. Za odstúpenie od prepravnej zmluvy účtuje dopravca nasledovné storno poplatky:

a) Ostúpenie od prepravnej zmluvy zo strany objednávateľa: 14 a viac dní pred uskutočnením prepravy – 0 % z celkovej sumy za prepravu

b) Ostúpenie od prepravnej zmluvy zo strany objednávateľa: 7 až 13 dní pred uskutočnením prepravy – 30 % z celkovej sumy za prepravu

c) Ostúpenie od prepravnej zmluvy zo strany objednávateľa: 3 až 6 dní pred uskutočnením prepravy – 50 % z celkovej sumy za prepravu

d) Ostúpenie od prepravnej zmluvy zo strany objednávateľa: menej ako 2 dni pred uskutočnením prepravy – 70 % z celkovej sumy za prepravu

4. Doprava na koncerty a iné podujatia

1. Doprava na koncerty a podujatia sa považuje za formu príležitostnej dopravy.

2. Pri doprave na koncerty a podujatia dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb  zaplatením cestovného prevodom sumy za prepravu na bankový účet dopravcu alebo zakúpením prepravy cez objednávkový system na webovej stránke dopravcu alebo zmluvného partnera.

3. Cena za dopravu na koncet alebo podujatie zahŕňa spiatočnú cestu. V cene nie je vstupenka na podujatie.

4. Dopravu na podujatie je možné stornovať bezplatne do 10 dní pred dátumom konania podujatia.

6. V prípade, že zákazník zmešká odchod na podujatie alebo z podujatia nemá nárok na vrátenie peňazí.

5. Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu

1. Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke autobusu disciplinovane a zásadne v čase, keď autobus stojí.

2. Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.

6. Povinosti dopravcu

1. Dopravca prevádzkuje prepravu osôb v súlade s udelenými povoleniami, dopravnými licenciami a v súlade so zák. č. 56/2012.

2. Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:

a) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny.
b) starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli primerane čisté, v riadnom technickom stave
c) starať sa, aby priestor pre cestujúcich vrátane nástupných schodíkov bol udržiavaný v primeranej čistote,
d) zabezpečiť počas jazdy primerané vetranie vozidla,
e) zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim,
f) zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode

7. Povinnosti cestujúceho
1. Cestujúci je povinný:

a) správať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť prepravy, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodil autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečistil autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu,
b) poslúchnuť pokyn alebo príkaz člena osádky autobusu alebo iného oprávneného zamestnanca dopravcu na zaistenie bezpečnosti cestujúcich a bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
c) nastúpiť do autobusu a vystúpiť z neho na zastávke, keď autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn; nastúpiť alebo vystúpiť mimo zastávky možno len na pokyn vodiča alebo iného člena osádky autobusu,
d) povinnosť poskytnúť identifikačné údaje ak poškodil alebo znečistil autobus a nezaplatil na mieste paušálnu sumu náhrady škody alebo náhradu za vyčistenie autobusu.

e) počas dohodnutých prestávok, vrátane bezpečnostných prestávok sa riadia pokynmi osádky autobusu.

8. Odmietnutie prepravy a vylúčenie osôb z prepravy

1.Vodič vozidla môže odmietnuť vykonať prepravu ak to neumožňuje technicky stav cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody
2. Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.

3. Vodič alebo iný člen osádky je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť:

a) osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich, a osoby, ktoré aj po upozornení zamestnanca dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku dopravcu,
b) vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné,
c) cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného.

9. Preprava batožiny

1. Ak cestujúci má batožinu, dopravca ju prepravuje buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom (príručná batožina) alebo oddelene (cestovná batožina), a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom.

2. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť v odkladacom priestore spravidla nad sedadlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

3. Cestovná batožina sa v zásade prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

4. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore na batožiny a živé spoločenské zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu a pokiaľ to umožňujú prevádzkové podmienky.

5.  Z prepravy sú vylúčené

a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,

b) nabité strelné zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,
c) veci, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť odev cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,
d) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
e) cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze.

6. Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodič určí za miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak je žiaduce, tiež, aby sa s ňou zaobchádzalo určitým spôsobom alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

7. Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

8. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou sú z prepravy vylúčené, cestujúci je povinný ich z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.

9. Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny zodpovedá dopravca len vtedy, keď cestujúcemu vznikne škoda v dôsledku udalosti osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla (podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, § 764ods.(1),§ 427 až 431 Občian. zák.).

10. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. (Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúcich zodpovedá dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti pri nákladnej preprave (§ 764 ods. (2), Obč. zák.). Ak škoda bola spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

11. Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 150 €.

10. Straty a nálezy

1. Ak vodič našiel vo vozidle po odchode všetkých cestujúcich nález, ktorý je možné
považovat za stratený alebo zabudnutý, alebo ak cestujúci odovzdal nález vodičovi, ktorý našiel vo vozidle, vodič je povinný nález prevziať. Potraviny nepatrnej hodnoty nepokladá dopravca za nález, ale za odpad.
2. Ak sa cestujúci, ktorý nález stratil alebo zabudol vo vozidle, prihlási u vodiča a nie sú pochybnosti o pravdivosti jeho tvrdenia (správne popíše nález alebo obsah nálezu), vodič je povinný mu nález vydať s podmienkou, že cestujúci sa preukáže osobnými údajmi (napr. občiansky preukaz, cestovný pas,vodičský preukaz a pod.), vykoná zápis v dennom zázname o výkone vozidla (meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, evidenčné číslo preukazu totožnosti cestujúceho) a cestujúci prevzatie nálezu potvrdí podpisom.
3. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

11. Uplatňovanie práv cestujúceho, sťažnosti a reklamácie

1. Práva, ktoré má cestujúci z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, bez zbytočného odkladu; ak sa práva neuplatnili najneskôr do troch mesiacov odo dňa, kedy mal uplatňovaný nárok vzniknúť, zaniknú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

2. Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je to objednávateľ prepravy. Ak reklamuje ten, kto nie je na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.

3. Reklamujúci môže reklamáciu zaslať poštou alebo elektronickou poštou na adresu sídla dopravcu.

4. V reklamácii musí reklamujúci uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný určito, zrozumitelne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady.

5. Ak reklamácia nemá náležitosti v zmysle reklamačného poriadku dopravcu, dopravca vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu nie kratšiu ako 7 dní. Ak reklamujúci doplní reklamáciu v určenej lehote, platí že bola riadne podaná.

6. Pokiaľ reklamujúci uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci a stratil pri ich poškodení možnosť ich opatrovať, neplatí lehota uvedená v odseku 1 tohto článku, ale premlčacie doby podľa § 106 Občianskeho zákonníka.

7. Pokiaľ nie je možné ihneď, resp. v zložitejšom prípade do troch pracovných dní po uplatnení reklamácie rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie, dopravca je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie a odborne ju posúdiť, pričom celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. O spôsobe vybavenia reklamácie vydá dopravca reklamujúcemu písomné potvrdenie.


12. Mimoriadne udalosti počas prepravy

1. Členovia osádky autobusu, v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb sú povinní:

a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,
c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

2. Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods. 1.

13. Záverečné ustanovenia

1. Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2. Tento prepravný poriadok je účinný od 15.02.2015

3. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

4. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.